Strona główna
enggerruspllit
do głównej
o firmie
kontakt
praca
ezamowienia
Nača firma sa vyvija vïaka Pracovníkom.

Ak chceč prácova» v skupine OneDollarGroup
počli CV na adresu :
One Dollar Group Sp. z o.o.
ul. Prymasa Tysi±clecia 83
01-242 Warszawa
alebo emailom rekrutacja@onedollar.pl
Na aplikáciu prosíme uvies» takito tekst:
Dávam súhlas so spracovaním mojich osobnęch údajov pre potrebu procesu rekrutácie v zmysle zákona o ochrane osobnęch údajov z dòa 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 poz. 883).
Zároveò informujeme, Ÿe sa budeme kontaktova» len s niektoręmi osobami a takisto, Ÿe doklady neodosielame spä».
Copyright © OneDollarGroup Sp. z o.o.Design by DIGITOP